Σάββατο 30 Μαΐου 2020 - 7:46 πμ

Νέο Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη(17/04) με μεγάλο ενδιαφέρον…

ds-ektakto-28.03.2013Την Τετάρτη 17.4.2013 και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Δράσεων και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή).
 •  Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 229 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή).
 • Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή).
 • Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. της 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή).
 • Ορισμός μελών νέου Δ.Σ. της 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή).
 • Ορισμός νέων μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) – Εκλογή νέου Προέδρου (επανεισαγωγή).
 • 7.    Ορισμός νέων μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (επανεισαγωγή).

 • Ορισμός νέων μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 3013/2002 (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση απόσπασης για ένα (1) έτος της υπαλλήλου Ζωΐτσας Παλλιούδη από τον Ενιαίο Φορέα Δράσεων στο Δήμο.
 • 10. Έγκριση τοποθέτησης στεγάστρου έμπροσθεν του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας, βάσει της αριθ. 5/2013 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • 11. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων».
 • 12. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου επί πλατειών του Δήμου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κατόπιν αιτήσεων ιδιοκτητών παρακείμενων καταστημάτων.
 • 13. Έγκριση επιστροφής ποσού 300,00 € στην κα Svetlana Stoyanova, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, και ψήφιση σχετικής πίστωσης (επανεισαγωγή).
 • 14. Έγκριση διαγραφής υπολοίπου ποσού 154.385,64 € με τυχόν προσαυξήσεις από Χ.Κ. 36/2009 και υπολοίπου ποσού 598,42 € με τυχόν προσαυξήσεις από Χ.Κ. 6/2010 που αφορούν αντίστοιχα καταλογισμό υπέρ πρώην Δ.Ν.Φ. (πράξη 2/2009 Β΄ Κλιμ. Ελεγκτικού Συνεδρίου) και καταλογισμό υπέρ πρώην Δ.Ν.Χ. (πράξη 367/2010 Β΄ Κλιμ. Ελεγκτικού Συνεδρίου).
 • 15. Λήψη απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση ωραρίου λειτουργίας του Άλσους Ν.Φιλ/φειας και τον έλεγχο των εισόδων του, βάσει της αριθ. 32/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (επανεισαγωγή).
 • 16. Ενημέρωση του Δημ. Συμβουλίου επί της έκθεσης πεπραγμένων Β΄ εξαμήνου έτους 2012 του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 10/2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 • 17. Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 24/2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 • Έγκριση τροποποίησης α) του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών β) του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού και γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει των αριθ. 2/2013, 3/2013  και 26/2013 αντίστοιχων αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 • Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2013, βάσει της αριθ. 25/2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 • Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ενιαίου Φορέα Δράσεων οικ. έτους 2013, βάσει της αριθ. 25/2013 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!