Δημοτικές εκλογές 2019 Δημοτικές Εκλογές: Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους…

Δημοτικές Εκλογές: Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους…Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α ́αναθεώρησηςτου 2019

Ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 και αναφορικά με τις μεταβολές που θα συντελεσθούν στους εκλογικούς καταλόγους με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ισχύσουν οι εκλογικοί κατάλογοι που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, με την οποία θα ενσωματωθούν όλες οι μεταβολές που θα συντελεσθούν στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία).

Η προθεσμία αυτή ισχύει ειδικότερα και για κάθε μεταβολή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους  δικαίωμα στις εκλογές αυτές.

Βάσει του άρθρου 12 του π.δ. 26/2012 (Α ́ 57) οι Δήμαρχοι υποχρεώνονται να περιλάβουν στις καταστάσεις που συντάσσουν κάθε ημερολογιακό δίμηνο κάθε μεταβολή που επέρχεται στο δημοτολόγιο, προκειμένου αυτές να ενταχθούν ακολούθως στο αρχείο των εκλογικών καταλόγων. Επομένως, οι Δήμαρχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις καταστάσεις αυτές όλες τις συντελεσθείσες μεταβολές μέχρι και τις 28.2.2019. Έτσι,προκειμένου να γίνει ενσωμάτωση όλων των μεταβολών που θα προκύψουν από τις υποβληθείσες αιτήσεις, στους δήμουςτης Χώρας ή μέσωΚΕΠ, εφιστάται η προσοχή ώστε:

Α. Για τις αιτήσεις μεταδημότευσης που θα υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων κατά τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, και ιδίως κατά την καταληκτική ημερομηνία, οι οικείοι δήμοι να προβαίνουν στην άμεση έκδοση των σχετικών αποφάσεων μεταδημότευσης και στην αποστολή τους με fax στον δήμο προέλευσης του εκλογέα, αυθημερόν. Οι δήμοι από τους οποίους θα μεταδημοτεύουν οι ενδιαφερόμενοι (δήμοι προέλευσης), πρέπει να φροντίσουν, με την παραλαβή της σχετικής απόφασης, για την άμεση διαγραφή των εκλογέων αυτών από τους εκλογικούς καταλόγους τους.

Β. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν,παρακαλούνται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να διαβιβάζουν αυθημερόν τις αιτήσεις μεταδημότευσης με FAX στους οικείους δήμους, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών και στη συνέχεια να αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση και τα πρωτότυπα αυτών. Εξυπακούεται ότι οι αιτήσεις μεταδημότευσης και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα διαβιβάζονται μέσω FAX από τα ΚΕΠ, θα πρωτοκολλώνται και θα διεκπεραιώνονται επίσης κατά τον ίδιοτρόπο.Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη την καταληκτική προθεσμία της 28ηςΦεβρουαρίου 2019, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων θα πρέπει να φροντίσουν για την άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων μεταδημότευσης και των λοιπών μεταβολών, προκειμένου οι πολίτες να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικότουςδικαίωμα.

Τέλος, παρακαλείται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την άμεση κοινοποίηση του παρόντος στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.Διαβάστε on line την εφημερίδα Fx-news (Μάιος 2019):

Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιημένο το ad block και δεν εμφανίζεται κάντε ΚΛΙΚ⇒ ΕΔΩ