Νέα Γενιά - Παιδεία Εργασία ΑΣΕΠ: Aιτήσεις για 207 θέσεις στην ΕΛΑΣ

ΑΣΕΠ: Aιτήσεις για 207 θέσεις στην ΕΛΑΣΤην Τετάρτη 16/1 ή την Πέμπτη 17/1 ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 207 θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


Κάντε Like στην εφημερίδα μας - Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας!


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 11522 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, υπ´ όψιν κου Γρηγορίου Τσαλή, (τηλ. Επικοινωνίας 210 6476041 – 210 6476039). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ ( του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη ) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες � Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγωνισμών Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι � Ανεξάρτητες και άλλες αρχές � ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες � Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγωνισμών Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της προκήρυξης εδώ.


Κάντε Like στην εφημερίδα μας - Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας!