Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη

Λάβαμε την παρακάτω πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 24α Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση ή μη επιστροφής ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, και διάθεση σχετικής πίστωσης.
 2. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.
 3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ.  113/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος».
 6. Έγκριση τροποποίησης αριθ. 264/2016 απόφασης Δ.Σ. περί «καθιέρωσης λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017 και εφεξής» ως προς το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίου του Δήμου.
 7. Αποδοχή ποσού 91.470 ευρώ β’ δόσης έτους 2017 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 91.332,79 ευρώ β’ δόσης ( μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 137,21 ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π..
 8. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ξυλείας μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/16), για την οποία ο σχετικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός είχε αποβεί άγονος (σχετ. η αριθ. 93/2017 απόφαση Δ.Σ. και η αριθ. 92/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών του Δήμου.
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».
 11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση οδοποιίας διαφόρων οδών Δήμου» (Α.Μ. 52/2016).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δυο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (Δημοτικών Γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Ν. Αττικής».Εφημερίδα Fx-news -Διαβάστε on-line το νέο τεύχος
Σε περίπτωση που έχετε την εφαρμογή ad block ενεργοποιημένη κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
Θέλετε να καταγγείλετε κάποιο γεγονός; Μάθατε κάποια είδηση; Έγινε ένα συμβάν και έτυχε να ήσασταν μπροστά; Επικοινωνήστε με την Fx-news⇒ ΕΔΩ