ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΛΣΟΣ Τι προβλέπει το νέο “Ρυθμιστικό” για γήπεδο ΑΕΚ & Άλσος (άρθρα 18,19,81,82)

Τι προβλέπει το νέο “Ρυθμιστικό” για γήπεδο ΑΕΚ & Άλσος (άρθρα 18,19,81,82)rsa-rythmisyikoΜέγα θέμα είχε προκύψει πριν τις δημοτικές εκλογές του περασμένου Μάη, όσο και μετά, με την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αιτία;;; Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης» (ΡΣΑ) και fx-noemvriosτα άρθρα 81 & 82, που αφορούν την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ. Μάλιστα τα «επίμαχα» άρθρα, έγιναν αφορμή για να έχουμε μεγάλη αντιπαράθεση με έκτροπα σε πολλές περιπτώσεις όπως όλοι γνωρίζετε από το Fx-news.gr αλλά και από άλλα τοπικά & πανελλαδικά ΜΜΕ.
Λίγοι όμως γνωρίζουν τι στο καλό είναι αυτό το «ρυθμιστικό» που έχει αναστα-τώσει τις ζωές μας, ποια είναι η σχέση του με την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ και πόσο μπορεί να την επηρεάσει. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Fx , όχι μόνο είναι υπέρ της κατασκευής του γηπέδου στον φυσικό του χώρο στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά με δεκάδες ρεπορτάζ και πρωτοσέλιδα, έχει στηρίξει την προσπάθεια κατασκευής του, πάντα φυσικά στα πλαίσια του νόμου και του σεβασμού της πόλη μας.


Κάντε Like στην εφημερίδα μας - Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας!


Μητροπολιτικό πάρκο το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας

2rsa-rythmisyikoΚαταρχήν να διευκρινίσουμε ότι το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως δασικό άλσος και το διαχειρίζεται ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, με το σχέδιο νόμου του ΡΣΑ (Άρθρο 18, Παράγραφος 4α.,VII): «Μετατρέπεται σε Μητροπολιτικό Πάρκο (Αστικό) Νέας Φιλαδέλφειας και προωθείται η ανάπτυξή του µε χρήσεις πολιτισμού, αθλητικού μητροπολιτικής εμβέλειας και 1rsa-rythmisyikoανα-ψυχής». Η ανάδειξη του άλσους Φιλαδέλφειας σε µητροπολιτικό πάρκο συνδυάζεται µε την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού Μνήµης και Πολιτισμού της ΑΕΚ, καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόμενες κυκλοφο-ριακές ρυθµίσεις».
Βάση του αρ. 19 Παρ. 8, τη διαχείριση του Μητροπολιτικού πλέον Πάρκου (Αλσος) αναλαμβάνει ο «Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Μητροπολιτικών και Υπερτοπικών Πάρκων».

Τα «επίμαχα» άρθρα 81 & 82

Άρθρο 81:

«Κανονιστικό Πλαίσιο – Σχεδιασµός και Πολεοδοµική Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δηµιουργία Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού»

1. Έκταση συνολικού εµβαδού 29.121 τµ. περίπου, η οποία βρίσκεται στο Δήµο Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής, όπως αυτή ρυθµίζεται µε τις διατά-ξεις της παραγράφου 4 και εµφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα του παρόντος, παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο µε την επωνυµία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» που ιδρύθηκε µε την αριθµ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών µε έδρα την Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτι-σµού µε την επωνυµία «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια».

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της παραγράφου 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαµ-βάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο µε τη σύµβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύναται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συµβάλλεται µε αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α’121) δεν εφαρµόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού.
3. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέ-ρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συµβαλλοµένων, περιλαµβανοµένης και της ανέγερσης, συµπλήρωσης, αναβάθµι-σης και επέκτασης αθλητικών εγκατα-στάσεων, ο οικείος Δήµος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύµατα, το Δηµόσιο ή άλλοι φορείς του δηµόσιου τοµέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να υπογράφουν µε το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ειδικές προγραµµατικές συµβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, στις οποίες ορίζεται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώ-σεις των συµβαλλοµένων, το τυχόν χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβα-νόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρµο-γής της και οι αρµοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συµβαλλόµενου που παραβαίνει τους όρους της σύµβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέµα σχετικό µε την υλοποίηση, εφαρµογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

4. Στην περιοχή της παραγράφου 1, αίρονται ο χαρακτηρισµός και οι δε-σµεύσεις που ορίστηκαν µε το από 13.3.1915 Β.Δ. (ΦΕΚ 105/18.3.1915) και την αριθµ. 108424/13.9.1934 απόφαση (ΦΕΚ Β΄133/16.10.1934) λόγω εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκαν και εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας µε την επέκταση και τη µετατόπιση ρυµοτοµικών και οικοδοµικών γραµµών, όπως οι ρυθµίσεις αυτές φαίνονται στο από Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο “Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του δήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας Αττικής”, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλου-θοι όροι και περιορισµοί δόµησης και οι ακόλουθες επιτρεπόµενες χρήσεις γης: α) Όροι και περιορισµοί δόµησης αα) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων: 27 µέτρα. ββ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος απολήξεων κλιµακοστασίων: 2,7 µέτρα (πέραν του ανώτατου επιτρεπό-µενου ύψους κτιρίων) γγ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος στεγάστρων: 30 µέτρα δδ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 µέτρα. εε) Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης: 1,2 στστ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυ-ψης: 60% β) Επιτρεπόµενες χρήσεις γης αα) Αθλητικές χρήσεις µε τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουί-τες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, αποθήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισµού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κλπ), συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρό-µους (όπως χώροι µέσων µαζικής ενηµέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, προπονητών, διαι-τητών, αίθουσες συσκέψεων και προ-βολών, γραφεία εξυπηρέτησης οµά-δων, χώροι άθλησης και υγιεινής, γυµναστήριο, spa, χαµάµ, χώροι εξυ-πηρέτησης θεατών και επισήµων, κυλικεία, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες συµπληρωµατικές λειτουργίες µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους: πολιτιστικές χρήσεις (όπως µουσεία), χώροι αναψυχής, εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα) και καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια. Ο ανώτατος συντελεστής δόµησης των ανωτέρω επιτρεπόµενων χρήσεων για τις συµπληρωµατικές λειτουργίες, δεν επι-τρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης. ββ) Ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την περιοχή που ρυθµίζεται µε το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθµευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να µην απέχει από τις εξυπηρετούµενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων µέτρ-ων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 συµβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθµευσης των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, µπορεί να γίνεται για λογαριασµό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα. Συµβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την παραχώρηση σε κοινή χρήση τµήµατος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση δουλείας επί αυτής ή άλλων εµπράγµατων δικαιω-µάτων µπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασµό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα. γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθµ. 3046/304/13.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλ-λοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (Δ’ 59). Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 µέτρα, εφαρµοζοµένης της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012. δδ) Για την λειτουργική ενσωµάτωση των επιτρεπόµενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιµετρικών πεζοδρόµων µε την πραγµατοποίηση εκσκαφών έως 5 µέτρα και επιχώσεων έως 2 µέτρα, µη εφαρµοζοµένης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 17 καθώς και οι διαστάσεις που ορίζονται στην υποπερίπτωση β της περίπτωσης Β της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 δεν έχουν εφαρ-µογή.
5. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δηµιουργία των εγκαταστάσεων, εγκ-ρίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 4014/2011 (Α΄209), ύστερα από την υποβολή και την αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-σεων (ΜΠΕ) από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στη ΜΠΕ, εκτός των άλλων, προβλέπονται πρόσθετοι ειδικοί όροι περιβαλλο-ντικής προστασίας καθώς και πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα, τα οποία σχετίζονται ιδίως: α) µε την πύκνωση και επαύξηση των χώρων πρασίνου στο υπόλοιπο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, β) µε την εντατικο-ποίηση της συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του άλσους, ως δασικού οικοσυστήµατος, γ) µε την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του και δ) µε κάθε συναφές µέτρο που διασφαλίζει την αναγκαία αντιστάθµιση και αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο άλσος της Νέας Φιλαδέλ-φειας.

6. Οι άδειες έγκρισης και δόµησης για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων χορηγούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄131), όπως ισχύει, από την Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες των άρθρων 20 και 21 του ν. 4030/2011 (Α΄249).
7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3044/2002, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3207/2003, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) καταργούνται.

Άρθρο 82:
Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ΄ εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τµήµατος άλσους ή πάρκου στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή σε εποπτευόµενα από αυτή νοµικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώµατα, καθώς και η αλλαγή χρήσης τµήµατος άλσους ή πάρκου, το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, συµπλήρωση και ασφαλή λειτουργία νοµίµως υφισταµένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
αα) Το παραχωρούµενο τµήµα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνοχή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήµατος και δεν αναιρεί τη λειτουργία του, ββ) Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρκου (συµπεριλαµβανοµένου και του παραχωρούµενου κατά χρήση τµήµατος) δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρκου, γγ) Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα και ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας που αντισταθµίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της χρήσης του τµήµατος του άλσους ή πάρκου.
β) Η εξαίρεση του εδαφίου α) δεν εφαρµόζεται για τα πάρκα και άλση των δήµων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης».

«Κίνδυνος» από το ΣτΕ;
Το σχέδιο νόμου αναμένεται στις αρχές Ιουλίου να πάει στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Η Fx, επικοινώνησε με νομικό και ρωτώντας την γνώμη του για τα «επίμαχα» άρθρα, μας είπε ότι υπάρχει περίπτωση κάποιοι που θα προσφύγουν στο συμβούλιο της επικρατείας να δικαιωθούν, γιατί:
“Στο άρθρο 81 του σχεδίου νόμου με τη ρύθμιση το υπουργείο επαναπα-ραχωρεί στην ΑΕΚ την έκταση που της είχε δοθεί το 1934 (26,6 στρ.) αυξάνοντας την σε 29,1 στρέμματα. Στην έκταση αυτή διατάσσει άρση της αναδάσωσης «λόγω εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο διατέθηκε» και ταυτόχρονα επανακαθορίζει το ρυμοτομικό σχέδιο και τις οικοδομικές γραμμές, προς διάθεση ακόμα 3 στρεμ-μάτων για τη δημιουργία πεζοδρόμου περιμετρικά του γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο απαχαρακτηρισμός δημόσιας δασικής έκτασης, όσο και η έγκριση με νόμο της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στη συνταγματικότητα της ρύθμισης, στο ενδεχό-μενο προσφυγής στο ΣτΕ. Επίσης «πρόβλημα» είναι ότι θα δημιουργηθούν κατά παρέκκλιση από τη νομοθεσία 180 θέσεις στάθμευσης στο χώρο του γηπέδου και ακόμα 200 σε γειτονικό ακίνητο. Όμως με βάση τη νομοθεσία θα έπρεπε να έχει μια θέση ανά 15 θεατές, άρα για γήπεδο 30.000 θέσεων 2.000 θέσεις πάρκινγκ αντί 380 που δίνει η ρύθμιση”.

Δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα Ιουλίου
Δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα Ιουλίου


Κάντε Like στην εφημερίδα μας - Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας!