Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Αιτήσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του Γ.Π.Α.

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος ανταποκριτής ειδησεων

ipotrofiesΤο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α. ανακοίνωσε τις παρακάτω θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή
για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014.

1. Τέσσερις (4) θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, στο γνωστικό αντικείμενο:
«Μικροβιολογία Τροφίμων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες να υποβάλλουν από 09 Ιανουαρίου έως 29 Ιανουαρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, αρμόδια κα Α. Ρούσσου,
Τηλ: 210 – 529 4677), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση
2. Αντίγραφο πτυχίου Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών (π.χ. Γεωπόνου) και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένα).
3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης* (Μ.Δ.Ε.) και Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένα)**.
4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη).
6. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής και άλλης γλώσσας, εφ’ όσον υπάρχει, νομίμως επικυρωμένα).
7. Δήλωση αποδοχής υποχρεώσεως παροχής επικουρικού έργου.
8. Αντίγραφο Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος ΜΔΕ).
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια, εφ’ όσον υπάρχουν, εμπειρία, κλπ).

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης από Επιτροπή Αξιολόγησης.

(diorismos.gr)

MyCity.Gr

Διαδημοτικά ΝΕΑ και όχι μόνο!