13 C
Athens
19:28 - 28/01/2020

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Ιωνίας-Φιλαδελφείας, Κωνσταντίνου

article_15773Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προς τον φιλόχριστον Λαόν της Ιεράς Μητροπόλεως

Αδελφοί μου αγαπητοί ,

«Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ ός έστι Χριστός Κύριος».

΄Εχουν παρέλθει πλέον των δύο χιλιετηρίδων από την ευλογημένην εκείνην ημέραν,κατά την οποίαν ο πανάγαθος Υιός και Λόγος του Θεού  έκλινεν ουρανούς  και ήλθεν είς στον πολυστένακτον πλανήτην μας διά να μας ανυψώσει μαζί Του εις τα ουράνια σκηνώματα της δόξης Του, από τα οποία μας εξώρισε και μας απεμάκρυνε η αμαρτία. Αιώνας πολλούς, πρίν την αγίαν αυτήν ημέραν της Σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, σειρά ολόκληρος Αγίων Προφητών είχον προαναγγείλει  το θαυμαστό αυτό γεγονός. Οι Πατριάρχαι του Ισραήλ, ο  Δαβίδ ο προφητάναξ, ο Ιερεμίας, ο Αββακούμ, ο Δανιήλ και ο Μιχαίας και άλλοι πολλοί από τους Προφήτας προέλεγον με σαφήνεια τον τόπον και τον χρόνον αλλά και τον μυστηριώδη τρόπον με τον οποίον θα εγεννάτο ως άνθρωπος ο Υιός του Θεού και Σωτήρ του κόσμου. «Ρήσεις Προφητών και αινίγματα την σάρκωσιν υπέφηναν», ψάλλει ο Ιερός Υμνωδός, υπονοών ,ότι η Γέννησις αυτή, η Γέννησις του Υιού και Λόγου του Θεού, θα ήτο πράγματι θεοπρεπής αλλά και ανερμήνευτος από την λογικήν των ανθρώπων. Η Γεννησίς Του είναι πράγματι ανερμήνευτος από την λογικήν των ανθρώπων. Δοίτι, ο Θεός ων οίδιος, θεοπρεπή και μυστηριώδη και υπέρ λόγον και έννοιαν πράττει την κατά σάρκα Γέννησίν Του. Μη προσπαθούμενμ αδελφοί μου, να εισδύσωμεν εις το Μυστήριον τούτο , ούτε να ερμηνεύσωμεν τα ανερμήνευτα, διότι, «όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξις». Παρά ταύτα , μέσα σε αυτό το πελώριο διάστημα των αιώνων που μεσολάβησαν από την Γέννησιν του Σωτήρος Χριστού έχουν διαδραματισθή γεγονότα  πολλά και μεγάλα, πού μετέβαλον ριζικά την όψιν του κόσμου και άλλα επίσης πολλά πού επεδίωξαν να διαγράψουν από προσώπου γής , Εκείνον , πού ήλθε από τους ουρανούς διά να μας απαλλάξει από τα δεσμά και την δουλεία της αμαρτίας και να αμφισβητήσουν την ανερμήνευτον Γέννησίν Του. Σοφοί και ρήτορες και συγγραφείς διάφοροι  εμόχθησαν διά να πείσουν, ότι ο Χριστός, τον  οποίον οι άνθρωποι ανέμενον επί αιώνας ως Σωτήρα και Λυτρωτήν των, δεν υπήρξε ποτέ η ότι ήτο ένας κοινός άνθρωπος, όπως τόσοι άλλοι. Και μαζί με αυτούς πόσοι  βασιλείς και ισχυροί της γής δεν προσεπάθησαν με ξίφη και την β’ια και τους διωγμούς και τα φρικτά βασανιστήρια και τάς εκατόμβας  των θυμάτων και τους εξανδραποδισμούς  να συντρίψουν Εκείνον, πού εντελώς αβίαστα είχε κατακτήσει τάς καρδίας των ανθρώπων. Αδελφοί μου, όσοι προσεπάθησαν με τά μέσα και την δύναμη πού διέθετον να εξαφανίσουν από προσώπου της γής τα’ον σήμερον  γεννηθέντα Σωτήρα και Κύριόν μας, δεν επέτυχον τίποτα άλλο παρά μόνον να γελοιοποιηθούν και να κραυγάζουν ως άλλοι Ιουλιανοί παραβάται: «νενίκηκάς με Ναζωραίε» . Διότι ο Χριστός ζει και θα ζει εις τους αιώνας. Εμπρός εις την φάτνην του Θείου βρέφους όλοι οι αρνηταί του συντρίβονται και κονιορτοποιούνται, διότι Εκείνος που διώκουν και αρνούνται δεν είναι άλλος από τον αιώνιον και παντοδύναμον Θεόν, τον Οποίον καμμία απολύτως δύναμις δεν είναι ικανή να ανατρέψει και να διαγράψει από την ζωή μας. Ο Χριστός  μόνον αναπαύει τάς ψυχάς μας, διότι οι λόγοι Του, λόγοι με κύρος και εφαρμογήν αιώνιον , είναι ρήματα ζωής αιωνίου  πού εξευγενίζουν και αγιάζουν τον άνθρωπον και τον καθιστούν ικανόν να γίνει ουρανοπολίτης. Πολλοί ηθέλησαν να αμφισβητήσουν τους λόγους Του και ακόμη αυτή την ιστορικήν υπαρξίν Του. Ακόμα και σήμερον συμμαχεί η απιστία, η άρνησις και ο υλισμός , διά να πείσουν ότι δεν ήλθεν εις την γήν  κανένας Σωτήρ. ΄Όμως, δεν επιτυγχάνουν τίποτε άλλο παρά να λακτίζουν προς κέντρα και να αρνούνται μίαν αδιάψευστον πραγματικότητα. Αδελφοί μου, ο Χριστός ήλθε εις την γήν , Σωτήρ και Λυτρωτής μας, έστω και αν δε θέλουν πολλοί να πιστεύσουν εις την αλήθειαν αυτήν. Εμάς , όμως , τους χριστιανούς μας πληροφορεί η ψυχή μας και μας βεβαιώνει η συνείδησις και η πίστις μας, ότι «ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ, ος έστι Χριστός Κύριος». Αυτ’ον, ας λατρεύωμεν και ας προσκυνούμεν είς τους αιώνας. Επί τούτοις, επικαλούμενος επί πάντας υμάς πλουσίαν την χάριν και την ευλογίαν του διά την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού , διατελώ

Μετά διαπύρων πατρικών ευχών

Ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ