Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 - 8:40 πμ

Δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!

Λάβαμε το παρακάτω Δελτίο τύπου:

ds-04122014Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 22.12.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ψηφίσματος ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

2. Έγκριση πρακτικών καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου, κατόπιν αντίστοιχων εισηγήσεων από την συσταθείσα με την αριθ. 159/2014 απόφαση Δ.Σ. αρμόδια επιτροπή.
3. Έγκριση μείωσης ή μη μισθώματος περιπτέρου επί της οδού Κηφισού 34 – Ν. Φιλαδέλφεια.

4. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999, αρμόδια για την εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων επ΄ αμοιβή.

5. Έγκριση διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων καταβολής προστίμου αυθαίρετων κατασκευών, λόγω υποβολής βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και πληρωμής του αναλογούντος ενιαίου ειδικού προστίμου.

6. α)Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου έτους 2015 β) Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2015 και γ) Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου έτους 2015.

7. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 216/2014 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

8. Ορισμός υπευθύνου στους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

9. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα.

10. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα.

11. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 84/2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

12. Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 2008/3-11-2014 απόφασης της Γεν. Δ/νσης Δασών Αθηνών της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής περί απόρριψης του αιτήματος του Δήμου για την εκ νέου υποβολή μελέτης στην Περιφέρεια Αττικής για την διαχείριση και ανάπλαση του Άλσους Ν.Φ. προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης του έργου.

13. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 58/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

14. Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης του Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 66/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

15. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 65/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
16. Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 60/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

17. Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 63/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

18. Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 67/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.