Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 - 7:29 πμ

Συζήτηση στο Δ.Σ. για τον διαγωνισμό του κυλικείου του Κοιμητηρίου Ν.Φ. ζητά ο Βασίλης Παπακώστας

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!

Από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κύριο Βασίλη Παπακώστα λάβαμε το παρακάτω:

Σήμερα (σημ. 19/07/2019) κατέθεσα στον Δήμο το παρακάτω αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου 21385 για εισαγωγή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο σας επισυνάπτω προς ενημέρωση:

Προς:  1. Δήμαρχο Αριστείδη Βασιλόπουλο

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

Κοιν.: Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου                 

Νέα Φιλαδέλφεια 19/7/2019

Αξιότιμε κε Δήμαρχε, κα Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που μας παρείχε ο Δήμαρχος κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2019 και της ρητής δέσμευσης της προέδρου για εισαγωγή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, αιτούμαι την άμεση εισαγωγή του θέματος σχετικά με τις διαδικασίες του πρόσφατου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου και τις επιπλοκές που προκύπτουν εξ’ αυτού και καλώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να συνηγορήσουν ως προς αυτό.

Σκοπός της εισαγωγής του θέματος είναι η απάντηση σε καίρια ερωτήματα και η λήψη αποφάσεων όπως:

Α) Εάν η σύνταξη των όρων της σχετικής διακήρυξης έγινε υπό την επίβλεψη των νομικών συμβούλων του Δήμου, εάν υπήρξε έγγραφη σχετική εισήγηση τους και εάν τελικά υπήρξε η σύμφωνη γνώμη τους όσον αφορά την νομική επικάλυψη της τελικώς δημοσιευθείσας διακήρυξης.

Β) Για ποιον λόγο και με τίνος εισήγηση αφαιρέθηκε αυτή τη φορά η παρ. 1 του Άρθρου 9 της αντίστοιχης διακήρυξης του διαγωνισμού του έτους 2015 που προέβλεπε τα εξής: «Για να γίνει δεκτός και να συμμετάσχει κάποιος στην δημοπρασία πρέπει : 1. Να μην οφείλει και να μην έχει ουδεμία δικαστική εκκρεμότητα με τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ή με Νομικά Πρόσωπα αυτού, ούτε ο ίδιος ούτε συγγενής του Α΄ ή Β΄ βαθμού, προσκομίζοντας γι’ αυτό βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αποκλείεται η συμμετοχή στη δημοπρασία εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ως μέλη υπόχρεους που οφείλουν στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ή σε Νομικά Πρόσωπα αυτού.»

Για ποιούς λόγους δημοσίου συμφέροντος η διακήρυξη της δημοπρασίας του 2015  περιλάμβανε την παραπάνω προϋπόθεση και για ποιούς λόγους δημοσίου συμφέροντος στην αντίστοιχη διακήρυξη της δημοπρασίας του 2019 απαλείφθηκε η προϋπόθεση αυτή;

Γ) Η λήψη απόφασης για τη βεβαίωση, με τη συνδρομή της Οικονομικής Υπηρεσίας,  ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού των περίπου 209.000€ στις θυγατέρες του μεγαλοοφειλέτη πρώην μισθωτή του κυλικείου. Εκ των οποίων η μία και νυν μισθώτρια του εν λόγω μισθίου. Κατόπιν υπ’ αρ. 2609/2017 εκτελεστής απόφασης του μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Η τήρηση των κατά νόμο διαδικασιών και τα ακριβή προς βεβαίωση ποσά επαφίενται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής υπηρεσίας.

Δ) Η λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες με γνώμονα την προστασία της δημόσιας περιουσίας και τη θωράκιση του Δήμου απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Αν παρά ταύτα αρνηθείτε την εισαγωγή του θέματος σε Δημοτικό Συμβούλιο θα παρακαλούσα για την έγγραφη απάντηση σας στα ερωτήματα που τίθενται στα σημεία Α και Β του ανωτέρου αιτήματος.

Με τιμή,

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Βασίλης Παπακώστας