Διπλή Πρόσκληση σε ειδική και τακτική συνεδρίαση δημ.συμβουλίου Δευτέρα 31.1.2022 (ΩΡΑ 19.00 & 19.30 Μ.Μ.)

0
1224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Νέα Φιλαδέλφεια 27.1.2022
Αρ. Πρωτοκόλλου : 1454
Αρ. Πρόσκλησης: 2/2022

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-86, 213-2049000
FAX : 213 2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
dkantarelis@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο
2. Τακτικά Μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου
3. Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
4. Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας
——————————————
Κοινοποίηση:
– Γενικό Γραμματέα Δήμου
– Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου
– Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου
– Νομική Υπηρεσία Δήμου
– Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου,
(Ν.Π.Ι.Δ.)
– Π.Π.Ι.Ε.Δ.
– Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
– Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (2 η )
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 72
καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια
των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού) την 31 η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ.,
στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-
Ν.Φ.) σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου
67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν.
3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 189 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»),
του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως
ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου ως προς
τους πίνακες στοχοθεσίας των Νομικών του Προσώπων Π.Π.Ι.Ε.Δ. και
Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2022, βάσει της αριθ. 17/2022 απόφασης-
εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

 Παρακαλείται το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας για την
διάθεση ενός Δημ. Αστυνομικού προκειμένου να διενεργείται έλεγχος
των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης των εισερχομένων στην
αίθουσα συνεδρίασης.

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας»
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Νέα Φιλαδέλφεια 27.1.2022
Αρ. Πρωτοκόλλου : 1464
Αρ. Πρόσκλησης: 3/2022

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX : 213 2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
dkantarelis@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο
2. Τακτικά Μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου
3. Πρόεδρο Συμβουλίου
Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
4. Πρόεδρο Συμβουλίου
Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας
—————————————
Κοινοποίηση:
– Γενικό Γραμματέα Δήμου
– Ειδικούς Συνεργάτες
Δημάρχου
– Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου
– Νομική Υπηρεσία Δήμου
– Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
– Π.Π.Ι.Ε.Δ.
– Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
– Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (3 η )
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 72
καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια
των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού) την 31 η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30
μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-
Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση δωρεάν ταφής Δημοσθένη Γεωργούτη στο Δημοτικό
Κοιμητήριο, τιμής ένεκεν.

2. Έγκριση ψηφίσματος των ανεξαρτήτων Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αλ.Γούλα
και Ευτ.Παπαλουκά κατά της αναστολής λειτουργίας και της απαξίωσης
του Γεν. Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.
3. Ενημέρωση του Σώματος και συζήτηση επί του θέματος του Φιλοζωϊκού
Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας, κατόπιν αιτήματος των ανεξαρτήτων
Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αλ.Γούλα και Ευτ.Παπαλουκά.
4. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Ι.Ι.Ε.Κ. στο
Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου.
5. Έγκριση αριθ. 1/2021 πρακτικού επιτροπής για την κοπή δένδρων επί
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 47/2021 απόφασης-
εισήγησης της Ε.Π.Ζ..
6. Έγκριση νέας παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού
25 ης Μαρτίου 3 – Ν. Φιλαδέλφεια.
7. Καθορισμός τέλους για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
θέσεων περιπτέρων σε ΑΜΕΑ/ Πολύτεκνους/ Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς
δημοπρασία, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
οικονομικού έτους 2022, βάσει της αριθ. 10/2022 απόφασης-εισήγησης
της Οικ. Επιτροπής.
8. Καθορισμός τελών καθαριότητας λαϊκών αγορών έτους 2022.
9. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως
μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την εκποίηση ή
εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος
2022.
10. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως
μελών της επιτροπής εκτίμησης του σχετικού τιμήματος των
εκποιούμενων κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022.

 Παρακαλείται το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας για την
διάθεση ενός Δημ. Αστυνομικού προκειμένου να διενεργείται έλεγχος
των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης των εισερχομένων στην
αίθουσα συνεδρίασης.
 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας»,
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Προηγούμενο άρθροΗ ΚΟΒ Νέας Φιλαδέλφειας / Νέας Χαλκηδόνας αποχαιρετά τη Σ Νίτσα Παπανικολάου
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Ι.Μητρόπολης για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών
Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο! Επίσημο Μέλος του E-MEDIA: A.M. 12548.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.