Διαβούλευση για ζώα συντροφιάς: Η παρέμβαση της “Πολιτών Πολιτεία” του Γ. Βούρου

0

Ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου η δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’».

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι άμεσα συνδεμένο και με το θέμα που έχει προκύψει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την αναγκαστική απομάκρυνση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του φιλοζωικού συλλόγου της πόλης από το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Η απομάκρυνση γίνεται μετά από τελεσίδικη απόφαση του δασαρχείου περί αυθαιρέτων κατασκευών στο άλσος και στο ότι ο νόμος μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει την δημιουργία καταφυγίων (έστω και με ελαφριές, φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές) σε Μητροπολιτικά πάρκα, όπως έχει χαρακτηρισθεί το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας.

Διαβάστε την παρέμβαση στην δημόσια διαβούλευση της παράταξης “Πολιτών Πολιτεία” του δημάρχου Γιάννη Βούρου:

18 Μαΐου 2021, 18:05 | Ιωάννης Βούρος

Με δεδομένη την έλλειψη χώρων εντός των αστικών κέντρων, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας μικρών καταφυγίων σε αστικά πάρκα και άλση, εντός του αστικού ιστού, ούτως ώστε να διευκολύνεται η φιλοζωική δράση, να είναι εύκολα επισκέψιμα σε όσους θέλουν να υιοθετήσουν ζώο, να είναι προσιτά σε όσους θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, μειώνοντας έτσι τα έξοδα συντήρησης του χώρου, αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα στην άσκηση και κοινωνικοποίηση των φιλοξενουμένων ζώων, και να αποτελέσουν εργαλείο φιλοζωικής εκπαίδευσης, εφόσον θα είναι προσιτά σε επισκέψεις σχολείων. Οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν σε συνδυασμό με τα Δημοτικά Κτηνιατρεία.

 

Με αυτό το σκεπτικό κατατίθεται η παρακάτω πρόταση:
«Με δεδομένη την έλλειψη κατάλληλων χώρων εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, σε αστικά Πάρκα και Άλση εντός του αστικού ιστού επιτρέπεται να δημιουργηθούν υπάρχοντες μικροί χώροι για την προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων ζώων. Ο χώρος φιλοξενίας οφείλει να απέχει τουλάχιστον 100 μ.
από κατοικίες, πρέπει να έχει επιφάνεια το πολύ ίση με το 1% της επιφάνειας του Άλσους/ Πάρκου και πάντως όχι μεγαλύτερη των 4 στρεμμάτων. Στον χώρο θα μπορεί να φιλοξενούνται μέχρι 35 σκύλοι και ανάλογος αριθμός γατών. Οι κλειστοί χώροι που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
(κλειστοί χώροι κλουβιών, γραφείο, αποθήκες κλπ) μπορεί να κατασκευαστούν με ελαφρά κατασκευή που θα επενδυθεί με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και να καταλαμβάνουν επιφάνεια το πολύ ίση με το 10% του συνολικού χώρου διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

 

Δημοτική Παράταξη Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας
Πολιτών Πολιτεία

Το άρθρο 23 του σχεδίου νόμου για τα καταφύγια

Άρθρο 23 Καταφύγια

 

1. Καταφύγια ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο του ΕΜΖΣ και φυσικά πρόσωπα . Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρισή του στο Μητρώο Καταφυγίων της παρ. 23 του άρθρου 2 και η καθημερινή παρουσία προσωπικού τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) ώρες ημερησίως. Η ίδρυση, η λειτουργία και ο έλεγχος της λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και η επιβολή κυρώσεων, διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 (Α’ 163).
2. Όλα τα καταφύγια:
(α) Τηρούν κατ’ ελάχιστο τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του ν. 2017/1992 (Α’ 31) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (L 314).
(β) Είναι υποχρεωμένα να καταχωρούν σε ιστοσελίδα που διατηρούν τα ίδια, όλα τα ζώα που έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά και διαμένουν στο καταφύγιο. Τα ζώα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την είσοδό τους στο καταφύγιο, ανεξαρτήτως αν έχουν ακόμα σημανθεί ηλεκτρονικά ή όχι. Η ιστοσελίδα περιέχει για κάθε ζώο κατ’ ελάχιστο φωτογραφία του ζώου, τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης (όταν αυτός είναι διαθέσιμος), την ημερομηνία εισαγωγής στο καταφύγιο και τον σύνδεσμο που παραπέμπει στην πλατφόρμα υιοθεσίας του άρθρου 9. Ζώα τα οποία έχουν υιοθετηθεί, μεταφερθεί σε άλλες δομές φιλοξενίας ή έχουν αποβιώσει, παραμένουν στην ιστοσελίδα για τουλάχιστον ένα (1) έτος με την αντίστοιχη σημείωση του λόγου για τον οποίο το ζώο δεν βρίσκεται πλέον στο καταφύγιο. Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του καταφυγίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και στο Μητρώο Καταφυγίων του ΕΜΖΣ. Στην ιστοσελίδα κάθε καταφυγίου παρέχονται και πληροφορίες για την υιοθεσία των ζώων και να αναγράφεται ο κτηνίατρος (ή κτηνίατροι) που παρακολουθεί τα ζώα του καταφυγίου. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 μπορεί ένα ζώο να μην καταχωρείται στη ιστοσελίδα του δήμου και στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
(γ) Ορίζουν ώρες επισκέψεων κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον τρεις (3) ώρες ανά εβδομάδα μεταξύ ανατολής και δύσης του ήλιου, εκ των οποίων η μία εντός Σαββατοκύριακου. Οι ώρες αυτές πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του καταφυγίου. Εκτός αν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι, οι επισκέπτες πρέπει να μπορούν να βλέπουν κάθε ζώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του καταφυγίου.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση.
4. Το καταφύγιο μπορεί να θέτει κανόνες για την ευζωία των ζώων και την εύρυθμη λειτουργία του, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κοινού. Οι κανόνες αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του καταφυγίου.
5. Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.
6. Τα καταφύγια οφείλουν σε ετήσια βάση, μέχρι τις 15 Φεβρουάριου του επόμενου έτους, να κοινοποιούν στον οικείο δήμο και να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τον απολογισμό της λειτουργίας τους κατά το προηγούμενο έτος, στα οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ο αριθμός ζώων που φιλοξενούν στην αρχή του έτους, οι νέες εισαγωγές κατά τη διάρκεια του έτους, οι υιοθεσίες, οι θάνατοι και οι μεταφορές ζώων σε άλλες δομές.
7. Απόφαση ευθανασίας για ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται σε καταφύγιο λαμβάνεται αποκλειστικά από με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα αδέσποτα ζώα, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7, εκτός αν συντρέχουν, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, κτηνιατρικοί λόγοι που επιβάλλουν την άμεση ευθανασία.

 

Προηγούμενο άρθροΑγία Μαρίνα Ν.Φ.: Επιτέλους, έπεσαν υπογραφές για τα αντιπλημμυρικά έργα!
Επόμενο άρθροΗ ΝΦ-ΝΧ τίμησε την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο! Επίσημο Μέλος του E-MEDIA: A.M. 12548.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.