Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 - 1:11 πμ

Δημοτικό συμβούλιο σήμερα (21/10) με 14 θέματα

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος συνεργάτης

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) θα  πργματοποιηθεί δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δημ. Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α., με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε από αυτές του άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019.

 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ότι οι εργαζόμενοι  στο Δήμο και στην Κοινωφελή Επιχείρηση με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (8μηνοι: ΟΑΕΔ-ΕΣΠΑ) καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου.

 3. Έγκριση κατ΄ εξαίρεση παραχώρησης μονών τάφων διαρκούς χρήσης.

 4. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2019.

 5. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

 6. Έγκριση χρησιμοποίησης ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτ/σης (πρώην ΣΑΤΑ – νυν ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών και έργων) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου.

 7. Αλλαγή χρηματοδότησης από πόρους του Δήμου σε ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών και έργων.

 8. Συγκρότηση της Επιτροπής Απόρων για τον Δήμο Ν.Φιλαδελφείας-Ν.Χαλκηδόνας – Ορισμός Τακτικών –Αναπληρωματικών Μελών – Διάρκεια  Θητεία της (2η επανεισαγωγή).

 9. Επικύρωση διαφόρων πινάκων ωφελουμένων  της πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003609 έτους 2019 (Δ΄ΦΑΣΗ).

 10. Επικαιροποίηση της αριθ. 200/2018 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού χώρων θέσεων στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

 11. Αποδοχή παραίτησης Δημ. Συμβούλου κ. Γ.Ανεμογιάννη από τη θέση του Προέδρου της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Κοινωφελούς Επιχείρησης για την υλοποίηση της Δημοτικής Συγκοινωνίας και ορισμός νέου Προέδρου με τον αναπληρωτή του.

 12. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης – Έγκριση Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002209.

 13.  1. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου Α.Π.Ε. και σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. και  2. Έγκριση Παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση διαφόρων πλατειών-πάρκων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.: 149/2018).

 14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!