“Τσακ-μπαμ” βρήκαν προσωρινό χώρο…

0
582

Έγραψε ο ο δήμαρχος Άρης Βασιλόπουλος λίγες μέρες πριν την κατεδάφιση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων του Δήμου από το άλσος:

Η ιστορία, τα ψέματα και η ρητορική του μίσους γύρω από τις εγκαταστάσεις καθαριότητας του Δήμου: «Να μετεγκατασταθούν προσωρινά οι εγκαταστάσεις κάπου αλλού».

Όσοι ισχυρίζονται αυτό, ακόμη και καλοπροαίρετα, θα έπρεπε πρώτα και κύρια να θέσουν το ερώτημα γιατί θα έπρεπε να γίνει αυτό. Γιατί δηλαδή θα έπρεπε να δαπανηθούν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το δημοτικό προϋπολογισμό προκειμένου να νοικιαστεί οικόπεδο και να δημιουργηθούν κάπου προσωρινά εγκαταστάσεις καθαριότητας; Ακόμα και έτσι, και επειδή το θέμα ετέθη δημοσίως στα τελευταία δημοτικά συμβούλια, οι αιρετοί που το προτείνουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία νόμιμη εναλλακτική λύση μετεγκατάστασης της καθαριότητας πέραν του χώρου που έχει προταθεί από το Δήμο. Ως εκ τούτου, προτείνουν να αντιμετωπιστεί η παρανομία με… παρανομία, πληρώνοντάς τη μάλιστα οι δημότες. Γι’ αυτό και δεν διστάζουν να προτείνουν κάθε ευφάνταστη «προσωρινή λύση», όπως το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Νέα Χαλκηδόνα (το οποίο ύστερα από χρόνια προσπαθειών ήρθε στην κυριότητα του Δήμου προκειμένου να το αξιοποίησει), την οδό Σοφούλη, ακόμα και τη ΜΑΒΑ (πρώην RENAULT) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτές οι προτάσεις όχι μόνο στερούνται σοβαρότητας, αλλά επιδεικνύουν και πλήρη αδιαφορία προς τους πολίτες και τα συμφέροντά τους.”

Διαβάστε την απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του Δήμου, της 25ης Ιουλίου και δείτε πως μετά την κατεδάφιση –και παρά τις καταγγελίες και τις ύβρεις για το αντίθετο από τον δήμαρχο– βρέθηκαν -από την διοίκηση Βασιλόπουλου- προσωρινές λύσεις “τσακ-μπαμ” μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του “πράσινου σημείου” (άγνωστο το πότε…) που έχει αναγγείλει ότι θα κατασκευάσει η δημοτική αρχή. Να σημειώσουμε ότι για την προσωρινή μετεγκατάσταση σε οικόπεδα που τώρα (μετά την κατεδάφιση)… ανακάλυψε η δημοτική αρχή… ψήφισε ΥΠΕΡ (δεν ξέρουμε αν το έκανε και με τα δύο χέρια…) και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου  κ. Γιώργος Κατερίνης (!!!):

Αριθ. Απόφασης : 34/2018΄Αρ. πρωτ. : 19819 Ημερομηνία : 25/07/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 09/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :

Θέμα : «Καθορισμός χώρων θέσεων στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου»
α) Επί της οδού Σελευκείας &Θεσσαλονίκης στο ΟΤ 248α στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας και
β) στο τμήμα δυτικά της Εθνικής Οδού και συγκεκριμένα μεταξύ της Εθνικής οδού και παραποτάμου του Κηφισού στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας
λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήμερα την 25η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 μετά την υπ΄ αριθ. 19721/24-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Ανανιάδη Νικόλαου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κα Γιακουμάτου Γεωργία ΔΕ Διοικητικού, αορίστου χρόνου υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 5 τακτικά μέλη και 4 απόντες, ως ακολούθως :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Ανανιάδης Νικόλαος, Πρόεδρος
2) Ρόκου Χαρικλεια
3) Καλαμπόκης Ιωάννης
4) Ανεμογιάννης Γεώργιος
5)Γαλαζούλα Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Ανδρέου Χριστίνα
2)Γκούμα Δανάη-Εύα
3) Παπανικολάου Νικόλαος
4)Σιώρης Νικόλαος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τo υπ.αρ.19720/24-7-2018 έγγραφό της, μας καλεί να προβούμε σε λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό χώρων θέσεων στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου α)επί της οδού Σελευκείας & Θεσσαλονίκης στο ΟΤ 248α στη Δημοτική Ενότητα Νέας φιλαδέλφειας και β) στο τμήμα δυτικά της Εθνικής Οδού και συγκεκριμένα μεταξύ της Εθνικής οδού και παραποτάμου του Κηφισού στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας , λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.

Για ενημέρωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. 16853/27-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας προέβει στην κατεδάφιση των χώρων όπου στεγαζόταν η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας εντός του Άλσους συμμορφούμενος πλήρως στην υπ’ αρ. 6395/1415/20-03-95 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Πολεοδομίας και Πολεοδομιών Εφαρμογών της Νομαρχίας Αθηνών.
Με το υπ΄αρ. πρωτ. 18116/09-07-18 η Δ/νση Καθαριότητας αιτείται την ΑΜΕΣΗ ανάγκη εύρεσης χώρων προκειμένου να σταθμεύουν τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου που διαθέτει.
Με την 6056/747/15-06-18 άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας έγινε η απομάκρυνση αντικείμενων και η περίφραξη του οικοπέδου επί της οδού Σελευκείας & Θεσσαλονίκης στο ΟΤ 248α.
Με το υπ΄αριθμ πρωτ. 18547/12-07-18 έγγραφό της η Υπηρεσία Δόμησης Νέας Ιωνίας μας ενημέρωσε ότι στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης για το ακίνητο στο ΟΤ 248α στην εντός σχεδίου περιοχή επί της οδού Σελευκείας και Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνονται και τα κτίρια-γήπεδα στάθμευσης.
Στο άρθρο 52 παρ.1 του Ν. 2696/99 αναφέρεται ότι «μέτρα που αφορούν ρύθμιση κυκλοφορίας…καθορισμό χώρων στάθμευσης…… λαμβάνονται με απόφαση Δ.Σ.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ε.Π.Ζ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
1. την εισήγηση του κου Προέδρου
2. το υπ. αρ. 19720/24-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη κι εγκρίνει:
τον καθορισμό χώρων θέσεων στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου
α) επί της οδού Σελευκείας και Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. 248α στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας και
β) εγκρίνει την εισήγηση για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στο τμήμα δυτικά της Εθνικής Οδού και συγκεκριμένα μεταξύ της Εθνικής οδού και του Κηφισού στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας , λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος, ο οποίος και συμφώνησε με την ως άνω απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανεμογιάννης Γεώργιος
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαλαζούλα Αλίκη
Ρόκου Χαρίκλεια

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Διαβάστε επίσης:

«Και τώρα τι;;;»…

Προηγούμενο άρθροΜάτι: Νεκρή η Χρύσα Σπηλιώτη – Ταυτοποιήθηκε η σορός της…
Επόμενο άρθροΚαταγραφή Ζημιών από τις Πλημμύρες
Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο! Επίσημο Μέλος του E-MEDIA: A.M. 12548.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.