Διαταγή κατεδάφισης των εγκαταστάσεων καθαριότητας στο άλσος!

0
975

Από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω διαταγή κατεδάφισης των αυθαιρέτων εγκαταστάσεων καθαριότητας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας:


Διαβάστε επίσης:

28/5/2018: «SOS για την καθαριότητα της πόλης μας, με ευθύνη της Δημοτικής αρχής!» –


Η διαταγή κατεδάφισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Β)
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση
Τ.Κ : 15451, Ν. Ψυχικό
Τηλ : 210 3725776, 2103725737
Fax : 210 3725770
Πληροφορίες : Κλεονίκη Αρδίτσογλου, Αργ. Ξύνος
e-mail : pexo@attica.gr
Ν. Ψυχικό, 07 – 06 – 2018
Αριθ. Πρωτ. : 45274/2710
Σχετ.: 44770/2693, 41642/2506

ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης συνεργείου από τρίτους για εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, στο
άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, στη δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’αριθμ.6395/1415/95 από
20-03-1995 αμετάκλητη έκθεση αυτοψίας της τέως Δ/νσης Πολεοδομίας & Πολεοδομικών
Εφαρμογών της Νομαρχίας Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 , περ.γ΄του άρθρου 15 και του άρθρου 23 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ33/Α/14-3-83) για
« Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις ».
2. Το ν.3212/24-12-03 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-03) “περί διατάξεων για την αυθαίρετη δόμηση”.
3. Τις διατάξεις του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α’) για το «Νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα των παρ. 12 και 13 του άρθρου 49.
4. Το ν.4071/12 – (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) για «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (άρθρο 18 παρ.11)
5. Το ν. 4178/2013 για την «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ 174Α/ 8-8-2013).
6. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την παρ.ΙΙ, του άρθρου 280 περ.45
αυτού
7. Τις διατάξεις του άρθρου 126, παρ. 2 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α’/03-11-2017) για τις μεταβατικές διατάξεις
του ως άνω νόμου
8. Το ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93) για «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το Κεφάλαιο Γ΄ «για Θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», άρθρο 56, σε συνδυασμό με το άρθρο
28 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ-47Α΄/11-05-15).
9. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) για «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και σε άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 14/1999 (580Δ) για τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας άρθρο 393, παρ.
2, εδ.2
11. Το Π.Δ. 135/23-12-2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) για τον « Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
12. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. 31245/1993 (ΦΕΚ 451 Β΄) για «κανονισµό – συστάσεις για κατεδαφίσεις»,
καθώς και την Εγκ.54/1995.
13. Τις υπ’αρ. 527/2006,216/2008 και 160/2010 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά
με διάθεση μέσων από τρίτους.
14. Τη με αρ. πρωτ.15869/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΦΔΔ/26-5-2017), με την οποία
διορίστηκε ο Σπυρίδων Κοκκινάκης ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
15. Το με αρ. πρωτ. Φ.115/οικ. 1758/30-03-2015 έγγραφό μας, με το οποίο έχουμε ενημερώσει τους Δήμους που
βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας
των Υπηρεσιών μας για τις κατεδαφίσεις πολεοδομικών αυθαιρέτων
16. Το με αρ. πρωτ. οικ. 3210/18 από 26 – 03 – 2018 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας – Δ/νση Υπηρεσίας
Δόμησης, Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων (αρ.πρωτ. ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 29174/1825/05 – 04 – 18), με το οποίο
διαβιβάστηκε η από 20-03¬-1995 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων και η με αρ. 4480/2015 απόφαση ΣτΕ, με
την οποία απορρίφθηκε έφεση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας καθόσον «…νομίμως χαρακτηρίστηκε ως
αυθαίρετη και κατεδαφιστέα η άνευ αδείας κατασκευή από τον εκκαλούντα Δήμο…garage για
απορριμματοφόρα με περιμετρικούς τοίχους από τσιμεντόλιθους και οροφές υπόστεγων από μπετόν….».
17. To με αρ. πρωτ. 29174/1825/26-04-2018 έγγραφό μας (αρ. πρωτ. Δήμου 11784/7-5-2018), όπως ορθά
επαναλήφθηκε στις 16-5-2018 ως προς την ταχ. δ/νση του Δήμου, προς το Γραφείο Δημάρχου Νέας
Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας , σχετικά με δυνατότητα ή μη συνδρομής του για την κατεδάφιση
αυθαίρετων κατασκευών, εντός του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας, όπως αυτές περιγράφονται στη με υπ’ αριθμ. 6395/1415/95 από 20 – 03 – 1995 αμετάκλητη
έκθεση αυτοψίας της τ. Δ/νσης Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Αθηνών.
18. Η με αρ. πρωτ. 269/24-4-2018 αίτηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)» και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ενώπιον του Προϊσταμένου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής. (αρ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 34691/2138/27-04-2018), με συνημμένα την υπ΄ αριθμ. 2423/20-12-
2013 απόφαση Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Α. (Φ.Ε.Κ. 10 Δ΄/ 17-1-2014) για «Κήρυξη έκτασης εμβαδού 2,61719 στρ.
ως αναδασωτέας στη θέση Άλσος Νέας Φιλαδελφείας…» και τη με αρ. 347/2017 απόφαση της Επιτροπής
αναστολών του ΣτΕ
19. Το με αρ. πρωτ. 34691/2138/10-05-2018 έγγραφό μας, (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 16-5-2018 ως προς
την ταχ. δ/νση του Δήμου (αρ. πρωτ. Δήμου 12758/17-5-2018)
20. Τη με αρ. πρωτ. 41642/2506/18-5-2018 Αίτηση – Απόψεις του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας – Νέας Χαλκηδόνας,
με τα συνημμένα της(επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή).
21. Τη με αρ. πρωτ. 44770/2693/30-05-2018 αίτηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)» και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
22. Τη με αρ. πρωτ. 14063/31-05-2018 Δήλωση γνωστοποίησης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας προς την Υ.ΔΟΜ. Δήμου Νέας Ιωνίας και κοινοποίηση μεταξύ άλλων στην Υπηρεσία μας ( αρ.
πρωτ. ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 45274/2710/31-05-2018)

Σ ε λ ί δ α 3 | 7
23. Το με αρ. πρωτ. οικ.5652/05-06-2018 έγγραφο ΥΔΟΜ Δήμου Νέας Ιωνίας, με συνημμένα i) το με αρ. πρωτ.
5594/04-06-2018 έγγραφο προθεσμίας τριάντα (30) ημερών (άρθρο 4 Ν.4067/12 & άρθρο 29 Ν. 4495/17) και
ιι) τεχνική έκθεση Κων/νου Μπαρούτα, Πολιτικού Μηχανικού.
24. Το με αρ. πρωτ. 1020/16100/1-κε’/05-06-2018 έγγραφο Α/Τα Νέας Φιλαδελφείας – Νέας Χαλκηδόνας, με
συνημμένο το με αρ. πρωτ. 695/04-06-2018 έγγραφο της ΥΔΟΜ Δήμου Νέας Ιωνίας για προθεσμία τριάντα
(30) ημερών και τεχνική έκθεση Κων/νου Μπαρούτα, Πολιτικού Μηχ/κού
25. Τη με αρ. πρωτ. 274/4-6-2018 αίτηση της “ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ( αρ. πρωτ.
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 46488/2803/05-06-2018), με συνημμένα :i) την από 04-06-2018 δήλωση αναθέσεων της
“ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)», ii) την από 04-06-2018 δήλωση ανάληψης του
Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Μικέλη της επίβλεψης της κατεδάφισης και της λήψης μέτρων ασφαλείας, iii)
την από 04-06-2018 υπεύθυνη δήλωση της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την
κάλυψη των εξόδων κατεδάφισης , χωρίς να αναζητήσει αυτά «από το Ελληνικό Δημόσιο , ούτε από τους
λοιπούς φορείς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν συναινούν στην κατεδάφιση»και iv) την από 04-06-2018
τεχνική έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού
Και επειδή:
 Με τα (17) και (19) σχετικά έγγραφά μας, όπως ορθά επαναλήφθησαν και απεστάλησαν με mail στο Γραφείο
Δημάρχου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας στις 16-05-2018 και στη Γραμματεία του Δήμου στις 17-05-2018 (αρ.
πρωτ. Δήμου 12760/17-05-2018 και 12758/17-05-2018 αντίστοιχα), μετά την (18) σχετική αίτηση της Α.Ε.Κ.
Α.Ε. και της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.», παρακαλέσαμε τον οικείο Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας
να ενημερώσει την Δ/νσή μας, εάν προτίθεται να συνδράμει στο έργο της κατεδάφισης του θέματος με τη
διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Επισημαίναμε δε, ότι ο Δήμος φέρεται ως ιδιοκτήτης στη
σχετική έκθεση αυτοψίας και πρέπει να συμμορφωθεί με την υπ’αρ. 4480/2015 απόφαση του Ε’ Τμήματος
του ΣτΕ, με την οποία η υπ’ αριθμ 6395/1415/95 έκθεση αυτοψίας κατέστη αμετάκλητη, της οποίας έλαβε
γνώση η Υπηρεσία μας στις 05-04-2018 με το (16) σχετικό έγγραφο της ΥΔΟΜ Δήμου Νέας Ιωνίας.
Ταυτόχρονα ενημερώσαμε των οικείο Δήμο ότι σε περίπτωση μη δυνατότητας συνδρομής του στην εν λόγω
κατεδάφιση, με μέσα και προσωπικό, παρότι είναι υπόχρεος από την πιο πάνω έκθεση αυτοψίας και τη
δικαστική απόφαση, η Διεύθυνσή μας εξετάζει το αίτημα συνδρομής της Α.Ε.Κ. και της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924
Κ.Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 393 παρ.2 και 386 παρ.2 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής
Νομοθεσίας (Π.Δ. της 14ης- 07-1999, ΦΕΚ Δ΄580) και τις (13) σχετικές Γνωμοδοτήσεις ΝσΚ, υπό την
προϋπόθεση να υποβληθούν άμεσα τα αναφερόμενα στην τελευταία παράγραφο του (19) σχετικού εγγράφου
μας
 Με την (20) σχετική αίτηση – απόψεις του ο οικείος Δήμος ζήτησε να του χορηγηθεί παράταση στην
κατεδάφιση του γκαράζ απορριμματοφόρων συνολικής διάρκειας ενός έτους, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η επικείμενη διαδικασία μετεγκατάστασής του εντός του προβλεπόμενου από το ΓΠΣ ΒΙΟΠΑ του Δήμου, στην
εκτός σχεδίου περιοχή ΧΑΜΟΜΗΛΟ της Δ.Ε. Ν. Φιλαδελφείας, σε συγκεκριμένο γήπεδο που προτίθεται να
απαλλοτριώσει, αιτούμενος χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για δημιουργία μεγάλου πρασίνου σημείου, ΣΜΑ
και Χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου.
Εξειδικεύει, δε, ότι το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης των γραφείων & αποθηκών σε άλλο χώρο απαιτεί
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ώστε να διανοιχθεί πλήρως ο πεζοδρόμος βόρεια του υπό ανέγερση γηπέδου
της ΑΕΚ.
 Με την (21) σχετική αίτηση του το αθλητικό σωματείο «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και η Α.Ε.Κ. χαρακτηρίζει το αίτημα χορήγησης παράτασης ενός (1) έτους ουσιαστικά αβάσιμο και Σ ε λ ί δ α 4 | 7
μη νόμιμο και θέτει θέμα συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την 4480/2015 απόφαση ΣτΕ, εντός δυο (2)
μηνών, σύμφωνα με το αρ. 10/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου ΣτΕ.
 Με την (22) σχετική αίτησή του ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας προς την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Δήμου
Ν. Ιωνίας ενημέρωσε ότι επιθυμεί ” …. Άμεσα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες ….. για την διάνοιξη
της βόρειας ζώνης πυρασφάλειας 10 μ. . Οι υπό κατεδάφιση κατασκευές όπως αυτές προσδιορίζονται στην
από 20-03-1995 έκθεση αυτοψίας …. Εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο …… σκαρίφημα … Πιο συγκεκριμένα ,
πρόκειται να κατεδαφιστούν τα γραφεία που ευρίσκονται πλησίον του γηπέδου της ΑΕΚ, ο νότιος τοίχος …
καθώς και δύο στέγαστρα …..”
 Με το (23) σχετικό έγγραφό της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέας Ιωνίας χορήγησε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, προκειμένου ο Δήμος να εκτελέσει τις συγκεκριμένες κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις
που ζήτησε με την (22) σχετική αίτησή του , ερχομένης από Τρίτη 05 Ιουνίου 2018.
 Πρόκειται για κατασκευές που χαρακτηρίστηκαν ως αυθαίρετες το Μάρτιο του 1995, με έκθεση αυτοψίας της
αρμόδιας τότε πολεοδομικής υπηρεσίας, ένσταση κατά της οποίας, εκ μέρους της δημοτικής αρχής
εξετάστηκε και επανεξετάστηκε το 1995, 1997 και 2005 από την επιτροπή του άρθρου 2 του π.δ. 5/12-07-
1983 (Φ.Ε.Κ. 291 Δ΄/12-07-1983) και στη συνέχεια του άρθρου 4 του π.δ. 267/1998 . Στη συνέχεια η ένσταση
επανεξετάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και τελικά το ΣτΕ , μετά από αιτήσεις ακύρωσης και
εφέσεις του οικείου Δήμου, οπότε η έκθεση αυτοψίας κατέστη αμετάκλητη με την υπ’αρ. 4480/2015
απόφαση ΣτΕ.
 Οι αυθαίρετες κατασκευές αυτές βρίσκονται σε δημόσιο δάσος αναδασωτέο , για τις οποίες, έχει εκδοθεί η
με αρ. 1319/19-07-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για απομάκρυνση
– κατεδάφιση και η με αρ. οικ. 342/13737/26-03-2018 απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α. για μη εξαίρεσή τους από
κατεδάφιση – απομάκρυνση.
 Τμήματα των αυθαιρέτων αυτών βρίσκονται εντός εγκεκριμένου αδιάνοικτου πεζόδρομου που περιβάλλει
το υπό κατασκευή γήπεδο της Α.Ε.Κ., η διάνοιξη του οποίου «…είναι επείγουσα για λόγους
πυροπροστασίας του άλσους…» (βλ 2424/71791/1-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αθηνών, απόφαση
347/2017 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ), «καθώς και για λόγους προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων
(βλ.2198/66429/9-8-2017) έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης…»
 Σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.Ι του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), οι Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις συνεχίζουν να ασκούν την αρμοδιότητα τους για την εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων
ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης των Οικείων Δήμων, σε εφαρμογή του
άρθρου 280 παρ.ΙΙ περ. 45 του ν. 3852/2010, των διατάξεων του Π.∆.267/1998 (ΦΕΚ 195 Α΄) και της σχετικής
περί αυθαιρέτων νομοθεσίας, ενώ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 και της
παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α’) μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιών των άρθρων 1,2 &
3 του ιδίου νόμου, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις υπηρεσίες, στις οποίες είχαν ανατεθεί οι
αρμοδιότητες αυτές μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω νόμου.
 Οι εν λόγω κατεδαφίσεις των αμετάκλητων πλέον αυθαιρέτων κατασκευών δύνανται να πραγματοποιηθούν
είτε από τον υπόχρεο Δήμο, είτε με μηχανήματα, συνεργείο και προσωπικό, που διαθέτουν ιδιώτες, σε
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Με την ανάληψη της κατεδάφισης των αυθαιρέτων από την «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.» εξοικονομούνται πόροι
του Κρατικού προϋπολογισμού, από τον οποίο η Υπηρεσία μας θα ζητούσε χρηματοδότηση και μετά την
εξασφάλισή της, θα έπρεπε να διενεργήσουμε δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ανάδειξη μειοδότη
αναδόχου εργολάβου, με αποτέλεσμα μεγάλη χρονοκαθυστέρηση σε υπόθεση εξαιρετικά επείγουσα,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σ ε λ ί δ α 5 | 7
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη διάθεση συνεργείου από τρίτους («ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.» ) , καθόσον οι αυθαίρετες
κατασκευές βρίσκονται εν μέρει εντός κοινοχρήστου χώρου – εγκεκριμενης οδού και οι υπόλοιπες εντός του
άλσους Ν. Φιλαδελφείας και ορίζουμε ως ημερομηνία εκτέλεσης της κατεδάφισης των αμετάκλητα αυθαίρετων
κατασκευών, όπως αυτές περιγράφονται στην από 20-3-1995 έκθεση αυτοψιας και θα υποδειχθούν επί τόπου
από την αρμόδια ΥΔΟΜ Δήμου Ν. Ιωνίας, που δεν θα έχουν κατεδαφιστεί μέχρι τότε οικειοθελώς από συνεργείο
του Δήμου, την 05-07-2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00’ π.μ. , με προβλεπόμενο χρόνο αποπεράτωσης τρεις
(3 ) εργάσιμες ημέρες.
Η κατεδάφιση θα εκτελεστεί με μέσα και προσωπικό που διέθεσε με πρωτοβουλία της η αιτούσα
εταιρεία “ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 KAE’’ , ως ακολούθως :
Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 Επιβλέπων Μηχανικός και Τεχνικός Ασφαλείας : Ιωάννης Μικέλης , Διπλ. Πολιτικός μηχανικός, με ΑΜ
ΤΕΕ 106457
 Δύο (2) εργάτες
Β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 1 λαστιχοφόρος εκσκαφέας
 Δυο (2) φορτηγά
Για τις εν λόγω κατεδαφίσεις θα πρέπει να εφαρμοσθεί η Υπουργική Απόφαση με αρ. 31245/93 ΦΕΚ 451Β’
(σχετ. & η Εγκ.54/95) που αφορά σε κανονισμό – συστάσεις για τις κατεδαφίσεις , με ευθύνη του επιβλέποντα
μηχανικού – τεχνικού ασφαλείας.
Για τον τρόπο κατεδάφισης και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, για την μεταφορά, διαχείριση και ορθή
διάθεση των υλικών κατεδάφισης σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο , υπεύθυνος είναι επίσης ο επιβλέπων
μηχανικός – τεχνικός ασφαλείας , ενώ για την φύλαξη ή φθορά των τυχόν παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων
επί του αυθαιρέτου δεν δημιουργείται καμιά ευθύνη του Δημοσίου, των οργάνων του ή των οποιονδήποτε
προστεθέντων προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 6 του ΠΔ-267/98 (ΦΕΚ-195/Α/21-8-98).
Αρμόδιος υπάλληλος Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Νέας Ιωνίας, θα πρέπει να παραστεί την πρώτη ημέρα για την
υπόδειξη των προς κατεδάφιση αμετάκλητα αυθαιρέτων κατασκευών, που περιγράφονται στην από 20-3-1995
έκθεση αυτοψίας.
Το Δασαρχείο Αθηνών, θα πρέπει να ορίσει αρμόδιο υπάλληλο, που θα παρίσταται καθ΄ όλη τη διάρκεια της
κατεδάφισης , προκειμένου να μεριμνήσει για αποφυγή βλάβης του άλσους.
Οι υπόλοιπες υπηρεσίες , στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση , παρακαλούνται για την παρουσία
τους και τη συνδρομή τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Σ ε λ ί δ α 6 | 7
Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης θα πρέπει να τηρείται πρακτικό πορείας του έργου από τον
επιβλέποντα μηχανικό , με υπογραφές των παρισταμένων οργάνων του δημοσίου , ενώ μετά την ολοκλήρωση της
κατεδάφισης θα ολοκληρωθεί το πρακτικό κατεδάφισης , με βεβαίωση της αποπεράτωσης των εργασιών και
αποκατάστασης του περιβάλλοντος από τις αρμόδιες αρχές. Το πρακτικό θα πρέπει να υποβληθεί με αίτηση του
επιβλέποντα μηχανικού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , προκειμένου να κοινοποιηθεί σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Τέλος, υπεύθυνος για την κατεδάφιση, (τη στιγμή που δεν πραγματοποιείται από ανάδοχο εταιρία μέσω
εργολαβίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), είναι σε κάθε περίπτωση, ο ορισθείς από την αιτούσα
εταιρεία Επιβλέπων Μηχανικός και Τεχνικός Ασφαλείας , ενώ υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα
παρευρίσκεται μόνο για να βεβαιώσει την ολοκλήρωση ή μη της κατεδάφισης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(1) Φερόμενος κατασκευαστής , Δήμος Ν. Φιλαδελφειας – Ν. Χαλκιδόνας, Λεωφ. . Δεκελείας 97 , 143 41
Ν. Φιλαδέλφεια (Μέσω του Α./Τ. Ν. Φιλαδελφείας , το οποίο παρακαλείται για την έγκαιρη αποστολή
αποδεικτικών επίδοσης στην υπηρεσία μας)
(2) Ιωάννη Μικέλη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Αθηνάς 28, Παλλήνη
(3) ΥΔΟΜ Δήμου Ν. Ιωνίας , Ν. Ηρακλείου 139, 14231 Ν. Ιωνία (φαξ. 2102586571)
(4) Α/Τ Ν. Φιλαδελφείας , Πίνδου 37, 14342 Ν. Φιλαδέλφεια (φαξ: 2102510098/2131527808)
(για την επίδοση της παρούσας Απόφασης στον φερόμενο κατασκευαστή δήμο τουλάχιστον πέντε ημέρες
πριν από την οριζόμενη κατεδάφιση, την συνδρομή κατά την κατεδάφιση & εξασφάλιση συνδρομής
εισαγγελικής αρχής )
(5) Α.ΕΚ. & “ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 KAE’’ , Ολύμπου & Πάτμου , 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ (φαξ: 2106855150)
(6) Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Κτίριο 16 – Πρώην Σχολή Ευελπίδων – Αθήνα Τ.Κ.101 67
( φαξ: 2108828627 , παρακαλείται για την συνδρομή της)
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Προηγούμενο άρθροΟ Λύσανδρος Γεωργαμλής για την έναρξη των πανελλαδικών
Επόμενο άρθροΜε πρόσφυγες τα αντίποινα της Τουρκίας για τους 8!
Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο! Επίσημο Μέλος του E-MEDIA: A.M. 12548.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.